Det här vill vi

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ i svensk politik. Vi kombinerar strävandet efter social- och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett modernt folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet samt sammanhållning. Ett starkt samhälle står på en stadig grund av gemenskap och trygghet. Men även det starkaste fundament riskerar att rasa samman av dåligt övervägda beslut. Ett sammanhållet och starkt Ekerö byggs inte på olikheter, utan på likheter. Ekerö behöver invånare som strävar åt samma håll och som har samma mål med samhällsuppbyggnaden. Endast på så sätt undviker vi det som det multikulturella samhället bevisligen skapar, nämligen splittring, både i kvartersytor och bland medborgare. Genom en trygg och rättvis skola, bostadsmarknad och äldreomsorg bygger och lever vi tillsammans i en sammanhållen och lokalistisk Ekerökultur.

Det kulturella arvet återskapar en gemensam identitet

Kulturpolitikens främsta syfte är att stärka intresset för och kunskapen om svensk och lokal kultur samt att slå vakt om de djupa värden som det kulturella arvet besitter. Detta bidrar till att återskapa en gemensam identitet i vårt samhälle och underlättar dessutom anpassning för nyanlända. Vi prioriterar verksamheter som bevarar, främjar och vidareutvecklar det svenska och det lokala kulturarvet, varför vi ser att de ekonomiska anslagen för dessa verksamheter skall vara generösa. I Ekerö kommun ser vi biblioteket och de ideella hembygdsföreningarna som särskilt viktiga aktörer i det kulturarvsfrämjande arbetet. Tillsammans med kommunen kan de agera arrangörer vid officiella högtider, framförallt genom att ansvara över att svenska nationaldagsfirandet tillskrivs en folklig profil.

Trygghet och trivsel bygger en social tillit

Liksom i andra kommuner så ökar tyvärr otryggheten även i vår kommun. Vi ska aldrig acceptera att exempelvis narkotikaförsäljning sker öppet på våra gator och i kommunala lokaler. Som kommun måste vi med gemensamma krafter avlägsna störande moment och garantera drogfria kommunala lokaler för Ekerös unga att vistas i. Fokus bör ligga på att exponera det nationella och lokala kulturarvet. När den enskilde individen engagerar sig skapas precis den sammanhållning och det samhällskontrakt som vi som parti ser som den viktigaste av incitament för en trygg kommun. Tillsammans måste vi lyfta de eldsjälar som stundom förglöms.

Ekerökultur istället för mångkultur

Den som är delaktig i att bygga upp och utveckla är också mer benägen att ta ansvar och förvalta. Därför är sammanhållning och en samsyn kring det kollektiva ansvaret väsentligt för att bygga ett starkt Ekerö. Vi vill se en kommun där plikt, skyldighet och rättighet genom genuin implementering går som en röd tråd genom mälaröbornas vardag. Sammanhållningen bygger inte på etnicitet eller utbildningsnivå utan genom en förståelse för vikten av social tillit och en stärkt gemensam identitet. Vår Ekerökultur är öppen och bekräftas yttermera av en ansvarsfull och transparent behandling av invånarnas skattemedel. På Mälaröarna finns ingen plats för klyftor mellan ung och gammal eller mellan de som bott på öarna i generationer och nyinflyttade. Mångkultur är signifikant med splittring och segregation och därför är valet enkelt: Ekerökultur istället för mångkultur!

Riktig jämställdhet

Sverige betraktas ofta som ett av världens mest jämställda länder, men det betyder inte att jämställdhetsproblem inte existerar. Otryggheten bland kvinnor ökar. Sexualbrotten ökar trots att anmälningsbenägenheten minskar. Hedersrelaterat våld och förtryck har etablerat sig som fenomen. Jämställdhetsdebatten kretsar allt som oftast kring en ojämn fördelning och ett tendentiöst detaljstyrande. Vi Sverigedemokrater vill istället erbjuda en problemlösning med fokus på att skapa möjligheter och förbättra livsvillkor. Oavsett om du är man eller kvinna ska du bemötas av respekt och din rätt till självbestämmande skall respekteras.

Aktuellt

Nu presenterar vi vår reform MvM – Mat & välmående på Mälaröarna

Psykisk- och fysisk hälsa startar från magen och det är bra att svenskt jordbruk-, det positiva att handla svenska råvaror och hur vi utvecklar sektorn på ett miljö- och klimatmässigt bra sätt hamnat högt på agendan. Problemet med diskussionen är att det ofta går in på en ideologisk bana, istället för att se till tillgängliga […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Stockholms län